Navigácia

Zoznam predmetov

WWWNázovSkratka
Anglický jazyk ANJ
Aplikovaná ekonómia APE
Bádateľské aktivity v biológii a chémii BCH
Biológia BIO
Dejepis DEJ
Dejiny umenia a výtvarné umenie DUV
Etika a etiketa EAE
Francúzsky jazyk FRJ
Fyzika FYZ
Geografia GEG
Hudobná výchova HUV
Chémia CHE
Informatická výchova INV
Informatika INF
Katolícke náboženstvo KNB
Krúžok dejepis
Krúžok fyzika
Krúžok informatika
Krúžok náboženstvo
Krúžok NJ
Matematika MAT
náuka o spoločnosti NAS
Nemecký jazyk NEJ
Nemecký jazyk NEM
Občianska náuka OBN
Občianska výchova OBV
Pracovné vyučovanie PRV
Prírodopis PRI
Prírodoveda PRÍ
Programovanie PRG
Prvouka PVO
rozširujúca biológia BIO
Rozširujúci anglický jazyk Ajr
Rozširujúci nemecký jazyk RNJ
Ruský jazyk RUJ
Seminár z anglického jazyka SAJ
Seminár z anglického jazyka. SAj.
Seminár z biológie SEB
Seminár z dejepisu SED
Seminár z geografie SEG
Seminár z chémie SCH
Seminár z informatiky Is
Seminár z matematiky SEM
Seminár z nemeckého jazyka SNJ
Seminár z nemeckého jazyka+ SNJ+
Seminár z občianskej náuky SEN
Seminár zo slovenského jazyka a literatúry SSJ
Slovenský jazyk a literatúra SJL
Spoločenskovedný seminár SVS
Správanie Spr
Svet práce SVP
Technika THD
Telesná a športová výchova TŠV
Telesná a športová výchova II
Telesná a športová výchova II TŠVII
Umenie a kultúra UKL
Vlastiveda VLA
Voľnočasové aktivity VOA
Výchova umením VYU
Výtvarná výchova VYV
základy športovej príravy ZSP

© aScAgenda 2019.0.1141 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 29.11.2018

Novinky

Kontakt

  • Gymnázium sv. Košických mučeníkov
    Čordákova50, Košice
  • riaditeľka školy: 055/7873420
    zástupkyňa riaditeľky školy pre ZŠ: 055/7873425
    zástupca riaditeľky školy: 055/7873429
    sekretariát: 055/7873421

Fotogaléria